20 de desembre de 2007

Marc europeu comú de referència per a les llengües

La traducció i l’adaptació al català del document Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar elaborat pel Consell d’Europa va ser impulsada pels governs d'Andorra, Catalunya i les Illes Balears com un dels objectius de l’any 2001, Any Europeu de les Llengües, seguint la recomanació del mateix Consell d’Europa de fer-ne traduccions a tantes llengües com fos possible per contribuir de manera més eficaç a la difusió dels continguts i a promoure’n l’ús.